Adatvédelmi nyilatkozat

1. COPY-COMP-TEL Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

www.cct.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretén belül különböző irodatechnikai és számítástechnikai eszközök, és egyéb termékek értékesítése, azokkal kapcsolatos tanácsadás. Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlap által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

2. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos alábbi hatályos jogszabályokkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
 • 1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról vonatkozó fogalmai és értelmezései:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

 • Cégnév: COPY-COMP-TEL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • Székhely: 4026 Debrecen, Bethlen G. u. 39. 8/50.
 • Üzlet címe: 4029 Debrecen, Domb u. 1. (régi Ruhagyár területe)
 • Adószám: 13194882-2-09
 • Cégjegyzék szám: 09-09-010313
 • Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint cégbíróság
 • E-mail: cct@cct.hu
 • Telefon: +36 (52) 535-805. Munkanapokon, hétfőtől – péntekig 8-tól 16 óráig tudjuk a hívásokat üzletünkben fogadni.
 • FAX: +36 (52) 535 -804

4. Az adatfeldolgozó megnevezése, elérhetőségei:

 • Cégnév: COPY-COMP-TEL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • Székhely: 4026 Debrecen, Bethlen G. u. 39. 8/50.
 • Üzlet címe: 4029 Debrecen, Domb u. 1. (régi Ruhagyár területe)
 • Adószám: 13194882-2-09
 • Cégjegyzék szám: 09-09-010313
 • Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint cégbíróság
 • E-mail: cct@cct.hu
 • Telefon: +36 (52) 535-805. Munkanapokon, hétfőtől – péntekig 8-tól 16 óráig tudjuk a hívásokat üzletünkben fogadni.
 • FAX: +36 (52) 535 -804

5. Az adatkezelés jogalapja:

 • 5.1. Az adatkezelésre a www.cct.hu honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét az 5. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval, illetve vásárlás során a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadásával adják meg.
 • 5.2. A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

6. A kezelt adatok köre:

 • 6.1. Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

6.2. Regisztrált felhasználók esetében a Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail
 • Jelszó
 • Számlázási név
 • Számlázási cím
 • Telefonszám

7. Az adatkezelés célja:

7.1. A személyes adatok kezelésének célja:

 • a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása.
 • a Honlapon történő szerződéskötés és igény szerint a kiszállítás lehetővé tétele.
 • a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás.
 • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása.
 • a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

7.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

7.3. A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

7.4. A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat – a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában – közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

7.5. A Copy-Comp-Tel áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8. Az adatkezelés időtartama:

 • 8.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.
 • 8.2. Az adatok törlésére - a felhasználó kérelmére vagy a Szolgáltató által - az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben van mód.

9. Adatbiztonság:

 • 9.1. A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
 • 9.2. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a Magyarország területén, regisztrált szerveren tárolja.

10. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

 • 10.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy törölheti adatait.
 • 10.2. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.
 • 10.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.

10.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Levelezési cím: 4029 Debrecen Domb u. 1.
 • Email: cct@cct.hu
 • Telefon: +36 (52) 535-805

10.5. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a cct@cct.hu E-mail címen.

10.6. A felhasználó az Avtv., valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmi biztoshoz fordulhat:

 • 1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40

11. Elektronikus levélcímek felhasználása:

 • 11.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszabályszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tömeges (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére.
 • 11.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve az Általános Szerződési Feltételek vagy jelen nyilatkozat változása esetén a változásokra vonatkozó információt a Szolgáltató bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használhatja reklámozási célra.
 • 11.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

12. Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása:

 • 12.1. A Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az felhasználóval szemben.

• Ügyfélszolgálat

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!

Skype nevünk: CCT.HU MSN
• Információk

Kyocera Platina Partner
• Csatlakozz hozzánk

Kövess minket facebook-on is, hogy az elsők között értesülhess akcióinkról, híreinkről.

• Kyocera
Az Észak-alföldi régió Kiemelt Értékesítési Partnere, Garanciális Szervize. Tudjon meg többet a Kyocera termékeiről és szolgáltatásairól.

www.kyocera.cct.hu

• Sikeres pályázatok
• Hírlevél

Kérjük adja meg e-mail címét, és iratkozzon fel hírlevelünkre, ha szeretne értesülni legújabb akciós ajánlatainkról, híreinkről!

Feliratkozok!

Informatikai üzemeltetés: DetCom Systems

Olcsóbbat

Megbízható bolt


Látogassa meg a CCT.HU webüzletet a ShopManian
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz


Pick Pack Pont


Pick Pack PontPick Pack PontXerox kiemelt viszonteladó

x x x x x x x x x